Заняття.

1. Місце і завдання спеціалізованих судів в системі судових органів України.

2. Система господарських судів в Україні. Місцеві господарські суди. Порядок їх утворення та повноваження.

3. Порядок утворення, склад, структура та повноваження апеляційних господарських судів.

4. Склад, структура і повноваження Вищого господарського суду України.

5. Система адміністративних судів. Окружні адміністративні суди та їх повноваження. Розмежування підсудності справ адміністративної юрисдикції між місцевими загальними та окружними адміністративними судами.

6. Порядок утворення, склад, структура та повноваження апеляційних адміністративних судів.

7. Склад, структура і повноваження Вищого адміністративного суду України.

Нормативний матеріал:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада та 13 грудня 1985 р.

· Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. (із змінами і доповненнями).

· Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями). – ст.ст. 4(6), 12, 13, 15, 16.

· Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (із змінами і доповненнями). – ст.ст. 17-20, 23-24.

· Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (із змінами і доповненнями). – ст.ст. 107-114.

· Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. (із змінами і доповненнями). – ст.ст. 30-35.

· Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. «Питання мережі господарських судів» з додатком № 1 і додатком № 2..

· Указ Президента України від 20 травня 2011 р. " Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів» із змінами від 05.07. 2012 р.

· Наказ Державної судової адміністрації України від 17 січня 2011 р. № 11 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим».

· Наказ Державної судової адміністрації України від 13 липня 2012 р. № 83 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах».

· Наказ Державної судової адміністрації України від 17 січня 2011 р. № 10 «Про визначення кількості суддів у господарських судах України».

· Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. № 7 "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина"// Право України. – 1997. – № 8. – С. 73.

· Регламент Пленуму Верховного Суду України, затверджений постановою Пленуму Верховного Суду України № 5 від 9 квітня 2012 р.· Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затверджене постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5.

· Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджене постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року № 6.

· Положення про Науково-консультативну раду при
Вищому адміністративному суді України, затверджене постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України 25 лютого 2013 року № 2.

· Положення про Науково-консультативну раду
Вищого господарського суду України: додаток № 1 до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25 лютого 2011 р. № 4.

· Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: наказ Держ. суд. адмін. України від 27.06.2006 р. № 68.

· Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах: наказ Держ. суд. адмін. України від 15.12.2008 р. № 68.

Спеціальна література:

· Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 1.– С.16-24 (початок).

· Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової реформи //Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – №2. –С.18-26 (закінчення).

· Бринцев В.Д. Судове управління на регіональному рівні // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 27-29.

· Бринцев О. Щодо критеріїв спеціалізації судів в аспекті реформування судової системи України // Право України. – 2006. – № 7. – С. 7-10.

· Ємельянова І.І. "Мала судова реформа", ї досягнення і недоліки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 4. – С. 57-67.

· Карпечкін П. Система судів загальної юрисдикції: поняття, структура, функції // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 56-64.

· Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. – № 12. – С. 20-23.

· Копиленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В. Становлення і розвиток Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 2 -11.· Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні // Юридичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 77-79.

· Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 9. – С. 82-91.

· Маляренко В.Т. Новий етап в історії Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 12 – 19.

· Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: моногр. / Л. М. Москвич. – Х.: ФІНН, 2011. – 384 с.

· Назаров І.В. Принципи побудови судової системи: моногр. / І. В. Назаров. – Х.: ФІНН, 2009. – 144 с.

· Назаров І.В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння: [моногр.] / І. В. Назаров. – Х.: ФІНН, 2011. – 432 с.

· Осетинський А. Утвердження авторитету суду в контексті судової реформи // Право України. – 2006. – № 4. – С. 3-10.

· Пасенюк О.М. Україна: вітчизняна модель адміністративної юстиції // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 33-37.

· Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції // Право України. – 2003. – № 1. – С. 11-13.

· Притика Д. Діяльність господарських судів України в умовах судової реформи // Право України. – 2002. – № 12. – С.4-9.

· Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – № 9, № 3-7.

· Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури. – 2002. – № 4. – С.62-69.

· Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Право України. – 2006. – № 10. – С. 3-9.

· Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" в контексті судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 2-5.

· Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. – 2002. – С. 3- 6.

· Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С.15-18.

· Федейко І.М. Загальні тенденції реформування судоустрою та статусу суддів відповідно до європейських стандартів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 152-154.

· Чернушенко А.В. Судова влада і судова система України // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 9-23.

· Шицький І. Деякі питання визначення принципів побудови і функціонування місцевих господарських судів України // Право України. – 2005. – № 1. – С. 10-16.

· Штогун С.Г. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України. – 2006. – № 7. – С. 10-14.

Запитання для самоконтролю:

1. На яких принципах будується система судів загальної юрис­дикції?

2. Назвіть основні ознаки системи судів загальної юрисдикції.

3. Які судові органи становлять систему судів загальної юрис­дикції?

4. Які суди належать до місцевих судів з розгляду цивільних і кримінальних справ?

5. Назвіть апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ.

6. Назвіть спеціалізовані суди.

7. З’ясуйте, які справи підсудні господарським судам і які справи підсудні адміністративним судам України.

Домашнє завдання:

1. Зобразіть на схемі систему судів загальної юрисдикції України.

2. Схематично зобразіть структуру місцевого, апеляційного, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України.

3. Схематично зобразіть систему господарських та систему адміністративних судів України.

Вирішіть задачі:

До заняття першого;

Задача 1.

Голова Тетіївського районного суду Запорізької області, зважаючи на велику завантаженість суддів даного суду справами, вирішив збільшити штатну чисельність суддів з семи до восьми осіб, що й зробив своїм наказом.

1.Чи правомірно діяв голова суду?

2.Хто вирішує питання щодо кількості суддів у відповідному суді?

Задача 2.

Громадянин Тимків звернувся до Пустомитівського районного суду Львівської області з позовною заявою про визнання права власності на земельну ділянку, розташовану в с. Рудно. Голова Пустомитівського районного суду позов не прийняв, мотивуючи своє рішення тим, що громадянин Тимків прописаний у Львові, і порадив йому звернутися до районного суду м. Львова за місцем проживання.

1.Згідно з якими правилами визначається суд, який має розглядати справу?

2.Як має бути вирішена дана ситуація?

Задача 3.

До Залізничного районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт щодо громадянина Денисенка, яким він обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченому ст. 112 КК України. Зважаючи на особливу тяжкість злочину і складність справи, для слухання даної справи голова суду утворив судову колегію у складі двох суддів і трьох народних засідателів.

Чи правильно діяв голова суду в даному випадку?

Задача 4.

Зважаючи на зростання кількості населення у м. Львові та, відповідно, збільшення навантаження на суди, Львівська міська рада прийняла рішення про утворення у місті ще одного – міськрайонного – суду.

Чи законним є рішення Львівської міської ради? Дайте правову оцінку ситуації.

До заняття другого:

Задача 5.

Одним з районних судів м. Львова було постановлено рішення про відмову у поновленні на роботі громадянина Василіва. Ухвалою апеляційного суду Львівської області це рішення було залишено в силі. Василів вирішив подати касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду.

Який суд розглядатиме дану касаційну скаргу?

Задача 6.

До Сихівського районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт щодо громадянина Миськіва у вчиненні розкрадання шляхом зловживання службовим становищем. Зважаючи на особливу складність справи, яка містила велику кількість бухгалтерських документів, голова суду передав цю справу до розгляду суддею Василенко, мотивуючи своє рішення тим, що останній має великий стаж суддівської роботи і досвід у розгляді справ такої категорії.

Чи відповідно до закону діяв голова суду ?

Задача 7.

У зв’язку із досягненням граничного віку перебування на посаді судді Перший заступник Голови Верховного Суду України Ярмолюк був звільнений з посади судді і, відповідно, припинилися його повноваження як Першого заступника.

Рада суддів України внесла подання до Вищої ради юстиції України про призначення Першим заступником Голови Верховного Суду України Тетерка, який останній час очолював судову палату в кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вища рада юстиції прийняла рішення про призначення Тетерка Першим заступником Голови Верховного Суду України.

Дайте правову оцінку с даної ситуації.

Задача 8.

У зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України і запровадженням інституту слідчого судді виникла необхідність визначитися із слідчими суддями. Державна судова адміністрація однієї з областей призначила по два судді зі складу суддів у кожному районному, міськрайонному судді слідчими суддями терміном на два роки.

Дайте правову оцінку ситуації.

До заняття третього;

Задача 9.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівкабель» уклало договір з державним підприємством «Вторкольормет» про поставку металобрухту. В обумовлений договором термін поставка не була здійснена. Після намагань урегулювати спір в досудовому порядку, «Львівкабель» звернулося до Залізничного районного суду м. Львова (за юридичною адресою боржника – підприємства «Вторкольормет») з позовом про примусове виконання договору і стягнення неустойки.

Чи відповідно до закону була подана позовна заява?

Задача 10.

Господарський суд Закарпатської області виніс рішення у справі про визнання права власності державного підприємства «Закарпатліс» на нежитлові приміщення. Відповідач, Берегівська міська рада, не погоджуючись з судовим рішенням, вирішив оскаржити його в апеляційному порядку.

До якого суду має бути подана апеляційна скарга?

Задача 11.

Галицький районний суд м. Львова, розглянувши позов громадянина Семененко про скасування рішення Галицької райдержадміністрації щодо приведення самовільно реконструйованого горища до первісного стану відповідно до технічної документації, відмовив в його задоволенні.

Апеляційний суд залишив рішення місцевого суду в силі.

Семененко подав касаційну скаргу на постанову апеляційного суду до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Чи правильно визначено суд касаційної інстанції?

Задача 12.

Голова апеляційного суду Закарпатської області вніс на затвердження зборів суддів даного суду запропонований ним персональний склад судових палат. Збори суддів затвердили пропозицію голови суду.

Суддя Руденко після розподілу почав працювати у судовій палаті в цивільних справах, але через декілька тижнів звернувся до голови суду з проханням перевести його до судової палати у кримінальних справах, оскільки його попередній суддівський досвід і наукові інтереси більше пов’язані з кримінальними справами, ніж з цивільними.

Голова апеляційного суду погодився з доводами судді Руденко і своїм наказом перевів його до складу судової палати у кримінальних справах.

1. До чиїх повноважень входить визначення спеціалізації судді? Хто визначає персональний склад судових палат?

2.Дайте оцінку правової ситуації.


6520714158605066.html
6520788089912311.html
    PR.RU™