до державного іспиту Т та МФВ 4 курс 2013-2014 н.р

Денне відділення

ПИТАННЯ

Затверджено на засіданні кафедри _"ТіМФВ, ЛФК та СМ" прот. № 11 від 27 серпня 2013 року

1. Типи та види уроків з фізичної культури, їх смислове визначення

2. Рухово-координаційні здатності: характеристика, засоби, вікова динаміка розвитку.

3. Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Біг на короткі дистанції» (тип уроку – поглиблене вивчення).

4. Методика оцінювання рухової діяльності учнів на уроках фізичної культури. «Рухова дія», її місце у житті людини.

5. Фронтальний метод організації учнів на уроках фізичної культури. Його переваги та недоліки.

6. Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Ведення м’яча у баскетболі» (тип уроку – контрольний).

7. Розкрийте зміст основних методичних прийомів підвищення рухової та пізнавальної активності учнів на уроках фізичної культури.

8. Дати характеристику стану, який ми звемо «руховим навиком». Перерахуйте характерні ознаки рухового навику.

9. Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Метання тенісного м’яча у вертикальну ціль з різних початкових положень». Визначить тип уроку.

10.Розкрийте взаємозв’язок освітніх, оздоровчих та виховних завдань уроку фізичної культури. Їх зміст. Наведіть приклади.

11.Які методи відносяться до групи практичних? Охарактеризуйте кожний з них.

12.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Перекид уперед» (тип уроку – поглиблене вивчення).

13.Поняття «техніка», «основа техніки», «деталі техніки», їх взаємозв’язок, критерії оцінки техніки.

14.Розкрийте зміст методичних вимог до формулювання задач уроку при написанні конспекту уроку фізичної культури. Наведіть приклади.

15.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Стрибки у довжину з розбігу засобом «зігнувши ноги» (тип уроку – вступний).

16.Дайте характеристику силових здібностей. Методика їх розвитку (для будь-якої вікової групи).

17.Хронометраж урока та методика його проведення. Способи підвищення щільності уроку фізичної культури.

18.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Стрибки у висоту з розбігу засобом «крокування» (тип уроку – контрольний).

19.Які методи відносяться до групи методів використання слова? Їх характеристика. Основні функції слова. Які вимоги до сучасної термінології?20.Методика підготовки вчителя фізичної культури до уроку. Зміст її етапів.

21.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Метання тенісного м’яча на дальність». (тип уроку – вивчення нового матеріалу).

22.Поняття «фізичне виховання», «фізична підготовка», «фізична удосконаленість», їх характеристика.

23.Структура уроку фізичної культури. Зміст основної частини уроку. Методика її конструювання. Наведіть приклади.

24.Об’єктивні і суб’єктивні методи оцінки впливу фізичних вправ на організм.

25.Розкрийте цілі й задачі фізичного виховання.

26.Дайте визначення витривалості. Види витривалості. Назвіть засоби та методи розвитку витривалості. Основні тестові вправи, за допомогою яких визначається ступінь розвитку витривалості.

27.Підберіть підготовчі та вправи що підводять для навчання стрибкам у висоту засобом «переступання».

28.Методика індивідуального дозування фізичних навантажень й її використання на уроках фізичної культури.

29.Спритність:характеристика, фактори, що визначають спритність. Контроль та вікова динаміка розвитку.

30.Поняття про самоконтроль. Показники самоконтролю.

31.Як можна охарактеризувати стан, який ми звемо «руховим вмінням». Перерахуйте характерні ознаки рухового вміння. Фізіологічний механізм формування дії.

32.Урок фізичної культури, його відзнака від інших видів занять.

33.Поняття про лікарсько-педагогічні спостереження на уроках з фізичного виховання.

34.Назвіть причини які впливають на зниження інтересу школярів до уроків фізичної культури.

35.Які форми фізичного виховання використовуються в режимі учбової доби школяра?

36.Підберіть підготовчі та вправи що підводять для навчання перекиду вперед.

37.Класифікація рухових помилок, причини їх виникнення. Правила та засоби їх виправлення.38.Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність вчителя фізичної культури, характеристика.

39.Класифікація гімнастичних вправ. Їх застосування для розвитку окремих рухових якостей.

40.Дайте характеристику методам демонстрації. Яке значення у навчанні фізичним вправам мають технічні засоби навчання.

41.Принципи дозування фізичних вправ. Поняття про прикладні фізичні вправи. Їх застосування для розвитку окремих рухових якостей.

42.Які основні питання потрібно освітити при складанні «Положення про змагання».

43.Дати характеристику спрямованості підготовчих та вправ що підводять. Класифікація фізичних вправ.

44.Методика проведення аналізу уроку фізичної культури.

45.Класифікація дихальних вправ. Їх застосування для розвитку окремих рухових якостей.

46.Характеристика засобів фізичного виховання. Основні поняття: «рух», «рухова дія», «фізична вправа» та їх характерні ознаки.

47.Методичні вимоги до складання річного план–графіку поурочного розподілу матеріалу учбової програми.

48.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Човниковий біг». Визначте тип даного уроку.

49.Розкрити зміст основних дидактичних принципів навчання. Приклади їх реалізації у практиці фізичного виховання.

50.Методи організації учнів на уроках фізичної культури.

51.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Стрибки у довжину» (тип уроку – контрольний).

52.Використання міжпредметних зв’язків на уроках фізичної культури. Наведіть приклади.

53.Дайте характеристику класифікації фізичних вправ.

54.Поняття про ідеомоторні вправи, їх застосування у фізичній культурі та спорті.

55.Фізичне навантаження: методика його дозування на уроках фізичної культури.

56.Сучасне поняття «фізична культура». Основні види та функції фізичної культури.

57.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Засоби штрафних кидків м’яча у баскетболі». Визначте тип даного уроку.

58.Смислове значення заключної частини уроку.

59.Дайте загальну характеристику структури навчання фізичним вправам.

60.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Стрибки у довжину з місця». Визначте тип даного уроку.

61.Розкрийте методику розвитку гнучкості, її види, засоби розвитку. Основні тестові вправи, за допомогою яких визначають рівень її розвитку.

62.Обґрунтуйте необхідність наявності трьох обов’язкових складових компонентів, які забезпечують результативність занять фізичною культурою.

63.Сформулюйте задачі одного з уроків вивчення техніки ведення м’яча у футболі. Визначте тип даного уроку.

64.Зміст і вимоги програми «Основи здоров'я і фізична культура» для загальноосвітніх шкіл.

65.Дайте характеристику ігрового та змагального методів навчання.

66.Сформулюйте задачі одного з уроків з вивчення техніки «човникового бігу». Визначте тип даного уроку.

67.Методика розвитку швидкісних здібностей, їх види та засоби виховання. Основні тестові вправи для контролю за рівнем їх розвитку.

68.Охарактеризуйте методику складання основних навчальних документів з фізичної культури вчителя.

69.Сформулюйте задачі одного з уроків вивчення засобів переміщення по обмеженій опорі. Визначте тип даного уроку.

70.Розкрийте методи використання наочності на уроках фізичної культури.

71.Дайте загальну характеристику розвитку фізичних якостей.

72.Підберіть підготовчі та вправи що підводять для навчання лазінню по гімнастичній стінці.

73.Вимоги до професійної мови вчителя фізичної культури.

74.Медичні групи для занять фізичною культурою. Принципи розподілу. Особливості методики занять.

75.Сформулюйте задачі одного з уроків фізичної культури по темі: «Опорні стрибки через «козла» (тип уроку – вступний).

76.Дайте характеристику планування, контролю та обліку у процесі занять фізичними вправами.

77.Розкрити методику швидкісних здібностей, її види, засоби, основні тестові вправи.

78.Сформулюйте задачі одного з уроків вивчення лазіння та перелазіння.

79.Назвіть основні відмінності між учнями основної, підготовчої і спеціальної медичних груп.

80.Значення і місце предмету «Фізична культура» у циклі загальноосвітніх навчальних дисциплін, які вивчаються у школах І, ІІ, та ІІІ ступенів.

81.Сформулюйте задачі одного з уроків з вивчення техніки ведення м’яча у футболі. Визначить тип даного уроку.

82.Методика проведення перевірки рівня розвитку основних фізичних якостей учнів при допомозі тестування. Вимоги шкільної програми до тестування.

83.Розрахуйте загальну щільність уроку фізичної культури, виходячи з наступних даних:

а) тривалість уроку 40 хвилин;

б)простій на уроках з вини вчителя – 8 хвилин.

84.Підберіть контрольні вправи (тести) при допомозі яких можна визначити рівень розвитку витривалості.

85.Перерахуйте методи регуляції фізичних навантажень на шкільних уроках фізичної культури.

86.Мета і задачі проведення спортивних свят та «Дня здоров’я» у школі.

87.Розрахуйте моторну щільність уроку фізичної культури виходячи з наступних даних:

а)тривалість уроку – 40 хвилин;

б)сумарний час витрачений учнями на виконання фізичних вправ – 30 хвилин;

в)час витрачений на відпочинок, допоміжні дії й пояснення вчителя – 10 хвилин;

Моторна щільність - ?

88.Перерахуйте основні вимоги, до сучасного уроку фізичної культури у школі, його переваги відносно інших форм фізичного виховання учнів.

89.Груповий метод організації учнів на уроках ФК. Його позитивні та негативні сторони.

90.Сформулюйте задачі одного з уроків вивчення техніки штрафних кидків у баскетболі (тип уроку – поглиблене вивчення).

91.Навантаження: види, показники та їх характеристика.

92.Вимоги до тестів та їх характеристика.

93.Фізкультурні заходи в режимі навчального дня школярів: характеристика, методика їх підготовки й проведення.

94.Поняття про самоконтроль. Показники самоконтролю.

95.Спостереження за уроком. Методика проведення аналізу уроку.

96.Контроль впливу навантаження на організм учнів.

97.Форми позакласної роботи: характеристика, методика їх підготовки й проведення.


6526480232365921.html
6526544729693802.html
    PR.RU™