Приклад модульних індивідуальних завдань

1.Є наступні дані по мережі магазинів фірми:

Номер магазину Роздрібний товарооборот, тис. грн. Торгова площа магазину, кв.м. Номер магазину Роздрібний товарооборот, тис. грн. Торгова площа магазину, кв.м.

З метою вивчення залежності між товарооборотом і розміром торгової площі проведіть групування магазинів, утворивши чотири групи з рівними інтервалами. По кожній групі і в цілому підрахуйте: а) число магазинів; б) товарооборот – всього і в середньому на один магазин; в) торгову площу – всього і в середньому на один магазин. Результати підрахунків подайте у вигляді таблиці і проаналізуйте отримані дані.

2.Торговельна фірма закупила рибні консерви.

Назва консервів Вага банки, грам Кількість, тис. шт.
Сайра в олії
Шпроти в олії
-“-

Вивчіть структуру надходження консервів в умовних банках (за базисну кондицію прийміть вагу банки 240 грамів)

3.Виробництво молока в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. знизилося на 1,9%, в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. – зросло на 3,1%. У 2007 р. в порівнянні з 2006 р. планувалося збільшити виробництво молока на 4, 2%, план був виконаний на 103, 8%.

Визначте (у відсотках): а) як змінився обсяг виробництва молока в 2007 р. в порівнянні з 2006 г.; б) як змінився обсяг виробництва в 2008 р. в порівнянні з 2005 р. Зробіть висновки.

4.Є наступні дані по трьох фірмах:

Фірма Середня заробітна плата одного працівника, ум.грош.од. Фонд заробітної плати, тис. грош. од. Виробіток продукції на одного працівника, шт.
4,2
5,0
6,2

Визначте: 1) середню заробітну плату одного працівника в цілому по трьох фірмах; 2) середній виробіток продукції одним працівником. Назвіть вид і форму обраних середніх.

5.Відомі наступні дані про розподіл магазинів за обсягом товарообороту:Групи магазинів за обсягом товарообороту, тис. грн. Число магазинів
80 – 100
100 – 145
145 – 190
190 – 235
235 і більше
Разом

Визначте: 1) середній товарооборот одного магазину; 2) показники варіації (середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації)

Зробіть висновок про однорідність сукупності і типовість середньої

Знайдіть моду і медіану ряду розподілу.

6.Є наступні абсолютні показники обсягу товарних запасів торгової фірми на початок року:

Найменування товарної групи Роки
Продовольчі товари, тис. грош. од.

Визначте: 1) абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту запасів ланцюговим і базисним способами; абсолютне значення одного відсотка приросту. Результати представте у вигляді таблиці; 2) середній рівень динамічного ряду; 3) середній абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту. Покажіть взаємозв'язок між ланцюговими і базисними показниками динаміки. Побудуйте графік динаміки товарних запасів. Зробіть висновки.

7.Є наступні дані по підприємству, що випускає однорідну продукцію:

Вид продукції Вироблено продукції, тис. тонн Собівартість 1 т, грош. од.
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
А
Б

Визначте: 1. Індивідуальні і загальні індекси витрат на виробництво продукції, собівартості одиниці продукції і фізичного обсягу продукції. 2. Абсолютні прирости загальних витрат на виробництво продукції - всього, зокрема за рахунок зміни: а) собівартості одиниці продукції; б) фізичного обсягу продукції. 3. Індекси середньої собівартості: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень. Зробіть висновки.Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. – 432 с.

2. Лугінін О. Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

3. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. Тернопіль: Видавництво «Лідер», 2007. – 440 с.

4. Уманець Т. В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 239 с.

Додаткова література

Гусаров В. М., Кузнецова Е.И. Статистика. – 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 479 с.

Ефимова М.Ю., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Инфра-М, 2007. – 416 с.

7. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.

8. Практикум по общей теории статистики/Под ред. проф.. Н.Н.Ряузова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 363 с.

9. Практикум по теории статистики/Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 547 с.
10. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с.

11. Статистика: Учебник/ под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Проспект, 2008. – 566 с.

12. Статистика: Підручник/ А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та інші. - К.: Вища освіта, 1993. – 582 с.6526812354232108.html
6526885066334486.html
    PR.RU™